CHI TIẾT TIN TỨC - SỰ KIỆN

Thứ tư, Ngày 1/7/2015 Facebook
Lễ công bố quyết định và đón bằng công nhận xã Bá Xuyên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015.
Hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” trong những năm qua Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc xã Bá Xuyên đã không ngừng thi đua để thực hiện 19 tiêu chí trong xây dựng NTM,

Xây dựng nông thôn mới là một vấn đề lớn có tính chiến lược trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, nhằm quản lý, sử dụng có hiệu quả các nguồn tài nguyên, giải quyết việc làm, tăng thu nhập và nâng cao chất lượng đời sống của người dân nông thôn. Từ khi được UBND tỉnh chọn làm xã điểm về thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Bá Xuyên xác định đây vừa là vinh dự đồng thời cũng là trách nhiệm rất nặng nề của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phải phấn đấu quyết tâm thực hiện hoàn thành.

Vì vậy trong  thời gian qua công tác triển khai chương trình xây dựng NTM được tiến hành chủ động, phối hợp chặt chẽ trong công tác vận động nhân dân tổ chức thực hiện các tiêu chí. Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” tiến hành duy tu sửa chữa làm mới các tuyến đường Giao thông, hệ thống thủy lợi; các nhà văn hóa... phong trào vận động phát triển kinh tế hợp tác; ý thức về chuyển đổi cây trồng, vật nuôi được nhân dân hưởng ứng tích cực nên cho năng suất, chất lượng, sản lượng nông sản không ngừng được tăng lên, đời sống vật chất và tinh thần của người dân luôn được cải thiện. Công tác xóa đói giảm nghèo, chính sách đền ơn đáp nghĩa được thực hiện tốt, giáo dục đào tạo tiếp tục phát triển. Phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng nông thôn mới ngày càng được nhân dân hưởng ứng tích cực, xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch đẹp...

Tuy nhiên, những thành tựu đạt được vẫn còn chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của địa phương; Các tiêu chí đã đạt tiêu chuẩn theo tiêu chí qui định nhưng mức độ còn thấp (Giao thông nông thôn mặc dù đã đạt chuẩn những vẫn còn một số tuyến đường liên thôn, đường nội đồng và đường ngõ xóm chưa đạt chuẩn, một số tuyến đường bị xuống cấp; Các nhà văn hóa xóm được xây dựng đạt chuẩn song vật chất, trang thiết bị còn hạn chế; Mô hình sản xuất phát triển song chưa thực sự bền vững; Tiêu chí môi trường tuy đạt nhưng chỉ ở mức cơ bản cần tiếp tục đầu tư nâng lên, cảnh quan có một số tuyến đường chưa đạt yêu cầu...)

Để phát huy các kết quả đã đạt được, khắc phục những thiếu sót trong thời gian qua nhằm duy trì, nâng cao 19 tiêu chí trong xây dựng nông thôn giai đoạn 2015-2020, xã Bá Xuyên cần phát động phong trào thi đua:  “Bá Xuyên chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2015-2020” với mục tiêu đến năm 2020 xã Bá Xuyên cơ bản hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng NTM theo tiêu chuẩn quốc gia.

Để đạt được mục tiêu nêu trên, các cấp uỷ chi bộ, các xóm, ,các tổ chức đoàn thể, cán bộ và nhân dân trong xã thực hiện tốt những nội dung thi đua chủ yếu sau đây:

Một là, Tiếp tục tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xây dựng NTM; Phát huy vai trò chủ thể của người dân; Thực hiện lồng ghép phong trào xây dựng nông thôn mới với cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư cùng với các phong trào thi đua khác trên địa bàn.. Qua đó tạo được sự đồng thuận và sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sự đồng tâm, hiệp lực của toàn xã trong triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới.

Hai là, Tổ chức và chỉ đạo thực hiện xây dựng NTM theo đúng quy hoạch và đề án xây dựng xã nông thôn mới. Đây là một công việc khó khăn nhưng có ý nghĩa to lớn đòi hỏi phải có sự chỉ đạo chặt chẽ, tuân thủ quy trình.

Ba là, Tập trung huy động sự đóng góp từ nhân dân kết hợp với nguồn ngân sách địa phương, tranh thủ tối đa sự hỗ trợ Ngân sách Nhà nước đầu tư vào những dự án, công trình thiết yếu để thúc đẩy sản xuất nâng cao thu nhập cho người dân. Quản lý và sử dụng các nguồn vốn có hiệu quả.

Bốn là, Xây dựng nông thôn mới theo hướng phát triển bền vững và mang đậm bản sắc văn hoá của địa phương. Phát triển nông thôn theo hướng văn minh, hiện đại. Phát triển kinh tế, văn hoá – xã hội gắn với bảo vệ, phát triển nâng cao chất lượng môi trường. ...

Năm là, Xây dựng và củng cố hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh, đảm bảo an ninh nông thôn, đảm bảo ổn định để phát triển kinh tế - xã hội. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của nhân dân đối với Đảng, chính quyền, xây dựng khối đoàn kết thống nhất từ xã đến xóm, tạo sức mạnh tổng hợp để thực hiện chương trình nông thôn mới thắng lợi.

Xây dựng nông thôn mới là một cuộc cách mạng, đòi hỏi phải có sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện chặt chẽ, hành động sáng tạo và sự tham gia tích cực của các tổ chức chính trị xã hội và người dân. Xã Bá Xuyên quyết tâm thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2015-2020 đã đề ra. Góp phần tích cực xây dựng thành phố Sông Công trở thành thành phố công nghiệp hiện đại vào năm 2020.

Tác giả: Lưu Văn Toán (Thông tin từ UBND xã)

Bình luận